De privacy van bezoekers van deze website en haar (potentiële) klanten

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als (potentiële) klant worden verstrekt aan Nationale
Leverancier Vergelijker, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Vanzelfsprekend worden uw
persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Nationale Leverancier
Vergelijker zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en
de Uitvoeringswet AVG. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Samengevat houdt dit het volgende in:
• Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen zijn later in dit privacy statement geconcretiseerd.
• Wij beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor die doeleinden.
• Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
• Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt. Wij dragen er zorg voor dat ook deze derde minimaal dezelfde standaard met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hanteert als Nationale Leverancier Vergelijker.
• Op uw aanvraag bieden wij uw persoonsgegevens ter inzage aan, corrigeren wij deze of verwijderen wij deze.

Met welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat onze dienstverlening
optimaal is. We verzamelen slechts persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in
het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te
voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en
(beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Ter bescherming van uw rechten leggen we deze afspraken met
elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en
gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor
wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de
persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, dit alles geheel in overeenstemming met de wetten inzake
gegevensbescherming.

Beveiliging
We doen onze uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische
en technische beveiligingsmaatregelen teneinde te voorkomen dat uw persoonsgegevens aangepast of openbaar gemaakt
worden, of verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze, zoals eerder in dit statement
vermeld, onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings) standaarden met uw persoonsgegevens om te
gaan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Daarnaast
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens, kunnen en zullen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons
op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Indien u na het lezen van dit privacy statement vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, of u gebruik wilt
maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u deze vraag/opmerking of dit
verzoek richten aan Nationale Leverancier Vergelijker.